Jesteś w dziale:

Karty zgłoszenia dziecka do szkoły.

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

 


Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej   

       im. Josepha von Eichendorffa  w Walcach

na rok szkolny 2015/2016

 

 

1. Dane dziecka:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

3.    Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

tak c            nie c

 

DEKLARACJE

Nauka religii i etyki

             TAK                               NIE

Przysposobienie do życia w rodzinie

             TAK                               NIE

 

DANE DODATKOWE

 

DANE DODATKOWE

Deklaruję udział dziecka w programie „Szklanka mleka"

TAK

NIE

Deklaruję udział dziecka w programie „Owoce w szkole"

TAK

NIE

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły)

TAK

NIE

 Deklaruję udział dziecka w zajęciach świetlicowych po zakończonych lekcjach

TAK

NIE

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:

·         Administratorem danych jest Dyrektor PSP Walce  w Walcach z siedzibą przy ul. Lipowej 2,

·                        dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.

·         dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·         przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

  • dane podaję dobrowolnie i obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

                                                                                                                    

1.    Oświadczam, że:

 

a)     wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,

b)     niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w zgłoszeniu,

c)     wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 

...................., dnia ............................                                     ............................................

                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

4.    Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

 

 

Data: ................................

 

 

                                                                                                .......................................................

     (podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

" Na kogo Bóg łaskawie spojrzy, ten dąży w dal, w szeroki świat, ten cuda świata skryte dojrzy, Gór, lasów, rzek i łanów kwiat." 
J. von Eichendorff

ul. Lipowa 2
47-344 Walce
tel. 077/ 4660867; 5506521
e-mail:
pspwalce@op.pl

© 2008 by Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach | Wykonanie strony ARCUS & WWW & Reklama iD7